Ansökan

OBS! Gemensam ansökan för alla resestipendiefonderna.

Stipendienämnden fäster stor vikt vid att den sökande i sin ansökan klart motiverar sitt val av vidareutbildning och lärosäte. Ansökan skall vara Handelskammaren tillhanda senast den 15 april det år den önskas behandlad. Till ansökan skall fogas kopior av betyg och andra handlingar som sökanden vill åberopa.
Följande handlingar erfordras för att ansökan skall kunna behandlas:
  1. Uppgift om sökt utbildning/praktikplats i utlandet.
  2. Bevis om antagning till utbildning/praktik i utlandet - om möjligt.
  3. Avgångsbetyg från gymnasieskolan (eller motsvarande)
  4. Eventuella intyg/betyg från praktiktjänstgöring el dylikt.
  5. Minst två skriftliga referenser, varav åtminstone en skall ha sådan anknytning till ämnesområdet att vederbörande kan uttala sig om den sökandes val av utbildning och förutsättningar att tillgodogöra sig denna.
Komplettera gärna med intyg/betyg från kurser och praktikanställningar, även om dessa ej har direkt anknytning till det sökta stipendiet. Observera att ansökan om stipendium skall inkomma och behandlas före avsedd resa. Insända handlingar behålls av Handelskammaren.