Utbetalning

Innan utbetalningsorder kan ges skall stipendiat för Handelskammaren genom intyg styrka att hon/han antagits för den utbildnings eller praktikplats, för vilket stipendium erhållits. Efter ankomsten till studie- eller praktikorten skall stipendiaten skriftligen anmäla till Handelskammaren att studierna eller anställningen påbörjats.

Det står Handelskammaren fritt att fördela beviljat stipendiebelopp på så sätt, att en del av beloppet utbetalas före avresan och resten först sedan stipendiaten visat att studierna/praktiken påbörjats.

För att utnyttja stipendiet för annat ändamål eller vid annan läroanstalt, än vad som uppgivits i ansökan, erfordras Handelskammarens tillstånd.

Erhållit stipendium skall användas inom två år från det att det blivit tilldelat.